Nostalgie

58 jaar “De Lekschutters”

Onze Schietvereniging “De Lekschutters” werd 56 jaar geleden op 20 oktober 1966 opgericht  tijdens een oprichtingsvergadering in het Verenigingsgebouw Binnenhaven te Nieuwpoort. Het oprichtingscomité bestond uit een 5-tal inwoners van Nieuwpoort, die geïnteresseerd waren in de schietsport. Deze vijf personen vertegenwoordigden het voorlopig bestuur en het oprichtingscomité van de nieuw op te richten schietvereniging. Er waren op die avond 21 belangstellenden aanwezig, waarmee onder andere de problematiek, rondom de oprichting van een nieuwe vereniging werd besproken. Bijvoorbeeld: De eisen waaraan men moest voldoen, de vergunningen van Gemeentewege, de Hinderwet, de accommodatie om de schietsport te beoefenen, de kosten die hiervoor reeds gemaakt waren enz. Verder besprak men het doel van de Vereniging, het beoefenen van de schietsport, en het feit, dat men als verenigingsnaam “De Lekschutters” had gekozen om een zo breed mogelijk werkgebied te kunnen bestrijken. Ook werd globaal het Huishoudelijk Reglement besproken, waarvan aan elke aanwezige een exemplaar werd uitgereikt. Verder werd naast het inschrijfgeld, dat reeds reglementair was vastgesteld, de contributie bekendgemaakt. Deze bedroeg F 1,50 per maand + F 0,50 verzekeringspremie, gelijktijdig met de contributie te voldoen. Deze verzekeringspremie was bedoeld om eventuele schade en ongevallen tijdens de oefenavonden te dekken. Vervolgens vond een technische bespreking plaats van een reeds aangekochte en ter plaatse aanwezige 6 mm vuurbuks. In de daarop volgende pauze kon men zich eventueel laten inschrijven als lid. Een tiental aanwezigen meldde zich dan ook aan als lid. Ook gaf iemand zich op als Donateur. Het ledental inclusief het voorlopig bestuur bestond hierna uit 15 personen. Daarmee was de Schietvereniging “De Lekschutters” een feit geworden!

Op 26 november 1971 werden de Statuten van de Vereniging bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Voor wie nog foto’s of verhaaltjes uit het verleden heeft, stuur het naar schietsportmarkt@gmail.com

Scroll naar boven