Woord vooraf.

De vrije schietsport in alle mogelijke versies is al eeuwen oud. Het schieten met vuurwapens in deze tijd is om goede veiligheidsredenen gebonden aan vele wetten/regels. Omdat zowel wapens, munitie en samenleving aan veranderingen onderhevig zijn, worden deze wetten/regels dan ook regelmatig opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast.

In het algemeen kan hier worden gesteld, dat deze aanpassingen, die veelal bedoeld zijn om het wapengebruik steeds meer te reguleren en natuurlijk het ongewenste wapenbezit tegen te gaan, steeds meer druk leggen op bestaande schietverenigingen. Allerlei nieuwe regels en uitbreiding van de te gebruiken formulieren komen dagelijks aan de orde.

Het niet naleven bewust of onbewust van deze wetten/regels door een schietvereniging, kan leiden tot een sanctie vanuit de K.N.S.A of justitie. Hierbij is royement door de K.N.S.A o.a. een van de mogelijkheden. In dit geval betekent dat, het einde van de schietvereniging, want lidmaatschap van de K.N.S.A is bij wet verplicht.

Het moge u dan ook duidelijk zijn, dat wij als schietvereniging in alle gevallen de gestelde wetten/regels zullen volgen en afwijkingen hiervan onder geen enkel beding zullen toestaan. Dit ter voorkoming van genoemde mogelijke royering van onze Vereniging door de K.N.S.A. U begrijpt dat hier het collectief belang voorgaat aan het privé-belang. Mocht een lid zich niet wensen te houden aan een of meerdere wetten/regels, kan dit dan ook tot onmiddellijk royement leiden.

Naast deze door de wet vastgelegde wetten/regels kent uw schietvereniging uiteraard ook een aantal regels, die benodigd zijn om de dagelijkse gang van zaken veilig en vlot te laten verlopen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de gedragscode, “gedrag bij storingen” en de veiligheidsbepalingen, die vermeld staan in uw schietregister.

Zaken die zo logisch zijn, dat ze niet impliciet in het eigen reglement opgenomen zijn, zijn natuurlijk uiteraard van toepassing, zoals bijvoorbeeld: geen alcohol voor het schieten. Iedereen is bekend met de werking van alcohol en we praten hier niet over een tennisvereniging, waar eventuele gevolgen hiervan meestal minder hard aankomen.  

Het is de bedoeling dan ook u hierbij een kort inzicht te geven in de diverse wettelijk regels, die sinds 01-08-2005 op u als aspirant lid, lid of eventuele introducé en later mogelijk als vuurwapenbezitter, van toepassing zijn. Ook schutters die reeds jaren lid zijn van de schietvereniging vinden hierin een aantal voor hen belangrijke wijzigingen van de wet.

De kennismaking.

U heeft belangstelling voor de schietsport en u wilt eens kijken of dit ook uw sport zou kunnen worden.

Als gevolg van het feit, dat wij een besloten Vereniging zijn, is het niet zonder meer mogelijk om eens binnen te stappen en te kijken hoe e.e.a. te werk gaat.

De regels bepalen, dat u alleen op introductie van een lid (geen aspirant lid ) en onder begeleiding van dat lid na voorafgaande afspraak met het Bestuur, eens mag komen kijken. (Het Bestuur kan in voorkomende gevallen ook zèlf iemand ter introductie uitnodigen. Er wordt dan een Schietinstructeur aangewezen ter begeleiding)

U komt dan te vallen onder de categorie “introducé”.

Voor deze categorie gelden uiteraard een aantal regels, hierna opgesomd: 

  1. Een introducémag 3 keer per 12 maanden, op schietdagen, de Vereniging betreden, onder begeleiding van het introducerende lid en steeds na voorafgaande afspraak met het Bestuur. (Het is dus ook NIET mogelijk om gewoon met iemand gezellig mee te gaan op de koffie).
  2. Een uitzondering hierbij wordt gemaakt voor bijvoorbeeld nieuwjaarsrecepties en bepaalde thema-schietdagen. Hierbij krijgen uitsluitend de (directe) familieleden van leden (aspirant leden) toegang tot de Vereniging. Deelname aan, tijdens deze evenementen, speciaal voor deze familieleden opgezette schietwedstrijden, vallen onder de regels gesteld voor introducés. Dus ook hier maximaal 3 keer per 12 maanden.
  3. Introducés mogen ter kennismaking op schietdagen, uiteraard uitsluitend onder begeleiding, gebruik maken van vuurwapens.     

Hiervoor zijn wettelijke regels van toepassing, d.w.z een verlofhouder mag zijn introducé uitsluitend met zijn wapen (dat voorkomt op zijn verlof en bovendien onder het Klein Kaliber valt) en onder zijn directe begeleiding laten schieten. Zowel het wapen als de benodigde munitie mogen pas op het schietpunt uitgereikt worden en dienen na afloop ook hier weer door de begeleider ingenomen te worden. Indien het lid geen eigen wapen bezit, of indien het gewenst is dat de introducé gebruik maakt van een verenigingswapen, kan alleen een verlofhouder van de vereniging op wiens naam de verenigingswapens staan, als instructeur optreden.

Dispensatie is hier verleend voor de door de Vereniging aangewezen SchietinstructeursDeze zijn dan ook in dit geval gerechtigd om bij gewenst gebruik van verenigingswapens door de introducé, als instructeur op te treden.

  1. Introducés dienen bij gebruik van verenigingswapens en munitie de normalekosten voor munitie en schietschijven te betalen. Indien geschoten wordt met een particulier wapen en munitie (zie punt 3 hiervoor) dienen de kosten van de gebruikte schietschijven betaald te worden.                
  2. Een introducé dient zich op elk van zijn introductiedagen (3x maximaal) in te schrijven in het bij de Vereniging aanwezige register “introducés”. Telkens dient hij/zij een geldiglegitimatiebewijs te overleggen, waarbij deze gegevens opgenomen dienen te worden in het genoemde register.

Hoe nu verder.

U wilt lid worden.

Uw eerste actie nu is bij uw gemeente van inwoning een formulier V.O.G (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Eventueel is dit formulier te downloaden via de site van de Vereniging.

U dient dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, waarna u een afspraak maakt met een bestuurslid van de schietvereniging. Dit bestuurslid zal u informeren over de verdere gang van zaken en vervolgens een aantal zaken op dit formulier invullen.Tevens zal hij u een inschrijfformulier uitreiken t.b.v het lidmaatschap van de schietvereniging.  

De voorbereiding. 

U heeft interesse getoond in deze tak van sport en bent via introductie bij deze Vereniging terecht gekomen.

U eerste actie was een “verklaring omtrent gedrag “aan te vragen bij justitie. Hierbij heeft justitie 4 jaar teruggekeken in uw dossiers (uiteraard indien aanwezig). Na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar van justitie, is uw tweede actie het invullen van het inschrijfformulier plus inlevering van 2 pasfoto’s t.b.v het lidmaatschap van de Vereniging bij het eerdergenoemde bestuurslid (ook hier weer op afspraak). U zult nu worden uitgenodigd, bij de eerstvolgende bestuursvergadering om ondermeer te komen vertellen waarom u lid wilt worden van de schietvereniging. Tevens zal u worden gevraagd welke taken u als vrijwilliger in de toekomst op u wilt nemen.

Ook dient u ter voldoening van de financiële zaken (jaarlijkse contributie e.d ) een machtiging tot afschrijving te ondertekenen en in te leveren.

Nadat het Bestuur akkoord is met uw toetreding als aspirant-lid, wordt het inschrijfformulier verder afgewerkt voor wat betreft het deel voor de schietvereniging. 

Beide formulieren worden hierna doorgezonden naar de K.N.S.A ( Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie ) teneinde hier als lid geregistreerd te worden. De K.N.S.A stelt op zijn beurt de Vereniging weer in kennis van het feit, dat de inschrijving heeft plaatsgevonden.

Na ontvangst van deze kennisgeving wordt u door het verenigingsbestuur uitgenodigd om op de eerstvolgende schietavond (maandag of vrijdag, naar uw keuze) te plus minus 21.00 uur aanwezig te zijn. U meldt zich hieraan bij een van de bestuursleden.

Het begin.

Door dit bestuurslid wordt u met ingang van deze datum ingeschreven als aspirant lid. U ontvangt tevens van hem een op naam gesteld schietpaspoort en ook laat hij u het presentieregister tekenen. Een zogenaamde “toegangknoop” (transponder) wordt voor u aangemaakt.

Na deze papieren formaliteiten krijgt u uitleg over de accommodatie (banen, bar, toegang e.d ).

Hierna wordt u overgedragen aan een schietinstructeur van de schietvereniging. Deze zal u op de hoogte brengen van de geldende gedragregels, veiligheidsregels algemeen, verenigingswapens en vervolgens overgaan tot de schietopleiding.

Deze schietopleiding vindt plaats met verenigingswapens van diverse categorieën (pistool, revolver, karabijn en geweer) echter alle van hetzelfde kaliber ( .22 ).

Gedurende deze schietopleiding zult u zo lang als nodig, één op één, begeleid worden door uw instructeur. Indien uw instructeur van mening is, dat u voldoende kennis van zaken heeft en vooral de veiligheidsregels beheerst, zal hij u zelfstandig alles laten uitvoeren. Hij plaatst hiervoor een aantekening in uw schietregister. Deze aantekening heeft u nodig om vóór uw schietoefening zelfstandig een wapen en de bijbehorende munitie (uitsluitend .22 wapens/munitie) op te kunnen halen bij de baancommandant.

Let wel, u zult nog steeds, maar nu op afstand, bekeken en beoordeeld worden en nu niet alleen door uw instructeur maar eveneens door anderen. 

Na een periode van 6 maanden wordt bepaald of u de status van lid kunt krijgen. Dit hangt af van een aantal factoren zoals: veilig zelfstandig met wapens kunnen omgaan, de wapens beheersen (gebruik en onderhoud), voldoende schietvaardigheid bezitten, voldoende schietbeurten gemaakt hebben en last but not least in de omgang passen binnen de Vereniging.

Vanaf het moment dat uw status als lid is vastgesteld, krijgt u een vervolgopleiding in de wapens van het z.g grootkaliber. Als hier blijkt, dat u het alleen afkunt, plaatst de instructeur wederom een aantekening in uw schietregister en vanaf dat moment mag u volledig zelfstandig optreden en dus tijdens uw schietoefeningen ook zelf kiezen waar u mee wilt schieten (kaliber/ wapen).

En nu verder.

Omdat u schiet met verenigingswapens, zult u genoegen moeten nemen met het feit, dat de afstelling van de hierop voorkomende richtmiddelen NIET door u veranderd mag worden. Dit kan betekenen, dat het richtpunt voor u niet het ideale richtpunt is, zodat u alleen door hiervan af te wijken, de treffers op de juiste plaats weet te krijgen (Tijdens de opleiding is niet het aantal punten dat u weet te scoren van belang, doch wel de grootte van de groep inslagen in centimeters. Hoe kleiner deze groep, hoe beter dus)

Om beter/gemakkelijker punten te scoren, want u dient verplicht mee te doen op een of meerdere wapens aan de interne clubcompetitie, kunt u gaan overwegen een eigen wapen aan te schaffen (zelf de richtmiddelen kunnen afstellen en uiteraard, het eigen wapen is vertrouwder).

Dit aanschaffen van een eigen wapen (klein kaliber) kan echter pas, nadat u een jaar als lid van de schietvereniging bent ingeschreven. De tijd als aspirant telt dus niet mee.

Hoe gaat u bij de aanschaf van een eigen wapen te werk en waar moet u op letten?

U dient zoals gezegd een vol jaar lid van de schietvereniging te zijn.

U dient in het jaar voorafgaande aan de gewenste aanschafdatum minimaal 18 schietbeurten te hebben uitgevoerd.

U dient toestemming te krijgen van het verenigingsbestuur.

U dient een wapenkluis t.b.v het opbergen van het wapen en munitie (gescheiden) aan te schaffen.

Uitvoering.

U heeft een keuze gemaakt voor het type wapen u kiest.

U geeft aan bij het verenigingsbestuur, dat u een wapen wilt gaan aanschaffen.

U bezoekt een of meerdere wapenhandelaren om het door u gezochte wapen te vinden, of vindt dit wapen bij een particulier (dit laatste alleen indien het wapen op zijn verlof staat).

Heeft u het wapen dat u zocht gevonden, dan noteert u alle gegevens van zowel de verkoper (naam-adres-verlof/nr of nr. erkenning. Dit laatste geldt voor de wapenhandel), alsook de gegevens van het wapen (merk-type-serienummer en kaliber).

U dient hierbij altijd uw bewijs van lidmaatschap van de K.N.S.A te kunnen tonen.

U haalt bij de politie (bijzondere wetten) een z.g WM3 formulier. U kunt dit formulier ook downloaden vanaf de site van de schietvereniging.

U vult dit formulier zo volledig mogelijk in en levert het in bij een bestuurslid van de Vereniging. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal bekeken worden, of het Bestuur akkoord kan gaan met de door uw gewenste aanschaf. Zo ja, zal het Bestuur het formulier verder invullen en het daarna aan u retourneren.

U gaat met het nu volledig ingevulde formulier naar de afdeling bijzondere wetten van de politie in uw woonplaats en verzoekt hier om een “Verlof Wet Wapens en Munitie” op uw naam, met daarin uiteraard opgenomen het door u gewenste wapen met bijbehorende munitie.

Omdat het nu gaat om een eerste wapenaanvraag zal wederom bekeken worden of er van u een dossier bestaat. Alleen nu gaat het om een langere tijd (8 jaar terug). Mochten er geen strafbare feiten voorliggen, dan zal aan u een z.g WM4-tje verstrekt worden (Verlof Wet Wapens en Munitie), waarop het door u gewenste wapen vermeld wordt. Tevens verstrekt de politie u een WM2-tje. Dit formulier is bedoeld om te overhandigen aan de verkoper als zijnde een vrijwaring voor het verkochte wapen. Een particuliere verkoper kan hiermee het wapen dus van zijn verlof laten afschrijven.

U kunt nu het wapen bij de verkoper ophalen en vanaf dat moment als eigen wapen gaan gebruiken. Let er wel op, dat u het wapen en de munitie alleen mag vervoeren tussen uw huisadres en de erkende wapenhandel, de schietbaan en na daaraan voorafgaande toestemming van de politie, het bureau van politie. Overigens geldt voor dit vervoer; langs de weg en binnen een tijdsbestek dat redelijkerwijs voor het vervoer geboden is.

Binnen het eerste jaar na aanschaf van dit wapen, mag u niet overgaan tot aanschaf van een tweede wapen.

INDIEN U EEN OF MEERDERE WAPENS BEZIT DIENT U MINIMAAL 18 SCHIETBEURTEN PER JAAR TE KUNNEN AANTONEN.

Het wapenbezit is voor particulieren, in principe, beperkt tot 5 wapens.

De kosten.

U zult begrijpen dat het lidmaatschap voor u ook een aantal financiële consequenties inhoudt.

Naast de reeds gemaakte kosten voor een v.o.g – aanvraag, de kosten voor het maken van pasfoto’s, dienen ook contributiegelden en inschrijfgelden voor zowel de K.N.S.A als de vereniging voldaan te worden. In een later stadium komen hier eventueel nog de kosten bij voor het aanvragen en/of verlengen van een Verlof Wet Wapens en Munitie.

De kosten op een rijtje (stand 2019);

Inschrijfgeld                 K.N.S.A             hoofdlid/gezinslid            € 42,50

Contributie                   K.N.S.A             hoofdlid                           € 42,50 / jaar

Contributie                   K.N.S.A             gezinslid                          € 42,50/ jaar

Inschrijfgeld                 Lekschutters        asp. lid                            € 45,00

Contributie                   Lekschutters        asp. lid/lid                      € 131,50 / jaar

Kosten toegangssleutel/transponder         (eenmalig)                      € 10,00 

Berekening contributie K.N.S.A; bij aanmelding vóór eind juni: volledige contributie.

                                                      bij aanmelding na eind juni : halve contributie.

Berekening contributie Lekschutters, op jaarbasis vanaf de maand van aanmelden.

Opmerking; Alle genoemde kosten dienen vooraf per jaar voldaan te worden.

Post adres                               : Singel 5,  2965BC  NIEUWPOORT  

E-Mail adres                            : bestuur@delekschutters.nl

Banen geopend                      : Maandag  19.30 – 22.30 uur

                                                  : En op aangekondigde evenementen/wedstrijddagen, 

                                                   Zie hiervoor het publicatiebord in de kantine.

Mocht u, na het lezen van dit infobulletin nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij uw Bestuur. 

Het Bestuur 

Scroll naar boven