Mededelingen:

De sluiting van De Lekschutters wordt verlengd tot 31 augustus 2020.

Beste Leden,

Hierbij treffen jullie de laatst bekende feiten m.b.t. de maatregelen rond het Corona-virus aan:

Binnenschietbanen:

Na openstelling van de binnenschietbanen per 1 juli 2020 door de Overheid, is het Bestuur zich gaan beraden op het "hoe gaan we verder". Tijdens overleg op 26 juni j,l, is er dan ook een proef-constructie voor de 1 1/2 meter invulling voor het (nieuwe) schieten opgesteld. Deze constructie is echter nog niet volledig en nog niet op alle eventualiteiten berekend. Er mag niets vergeten worden om de veiligheid  van onze leden afdoende te kunnen garanderen. Verder moet de definitieve aanpak eerst nog worden proefgedraaid. Daarna moeten de aanpassingen nog worden voorbereid.

In verband met het voorgaande is daarom besloten de tijd voor de vakanties aan de voorbereidingen te besteden en dus pas na de vakantie-periode weer te gaan beginnen met het reguliere schieten.

Het is verder bekend geworden, dat de gemeente plannen heeft om vr de bouwvakantie de vernieuwing van onze parkeerplaats te realiseren. Deze werkzaamheden zullen vr de vakanties bijdragen tot een slecht bereik van het Verenigingsgebouw. 

Het nieuwe schieten gaat dus na de vakanties op 31 augustus weer gebeuren!

Onvoldoende schietbeurten als gevolg van sluiting verenigingen

Veel verlofhouders zullen als gevolg van de sluiting van schietsportverenigingen, niet in staat zijn om het vereiste minimumaantal van 18 schietbeurten te behalen. Daarvoor is ook bij de politie begrip.

Inmiddels is de KNSA met de Nationale Politie overeengekomen dat zij de politie-eenheden in het bijzonder de afdelingen K.C.T zullen verzoeken om met toepassing van artikel 2.4.2 uit de Circulaire, bij de verlofverlenging coulant om te gaan met het minimum vereiste aantal schietbeurten.

Wij gaan ervan uit dat dit ook zal gebeuren, maar mochten verlofhouders onverhoopt toch problemen ondervinden bij de verlenging vanwege het aantal schietbeurten, dan zal de KNSA hen daarin zo nodig bijstaan.

 

Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan maken wij dat zo snel mogelijk aan jullie bekend !

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van De Lekschutters